ฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ

ฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ

https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=25&chap=2&page=chap2.htm
ฐานข้อมูลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
: โดยพระราชนูปสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
http://www1a.biotec.or.th/Germplasm/Pages/find_des.asp
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช
: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
http://medplant.mahidol.ac.th/index.asp
ฐานข้อมูลทางด้านสมุนไพร
: สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
http://www.chemtrack.org/
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี 
: โดยหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://library.mju.ac.th/researchportal/detail.php?conid=000032pg
ฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
https://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php
ฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา
https://kb.hsri.or.th/dspace/?locale-attribute=th
คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองค์กรเครือข่าย
http://biodata.trf.or.th/
ฐานข้อมูลนักวิชาการไทย
: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html1/
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/
ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
: โดยโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
https://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th
ฐานข้อมูลการลงทุนในประเทศไทย
: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
https://www.vet.chula.ac.th/vet2018/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5/academic-services/th-veterinary-library-information-center/
ฐานข้อมูลด้านการสัตว์ในประเทศไทย
: ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.lib.ns.mahidol.ac.th/nsr2t.html
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย 2531-2548
: โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.egov.go.th/th/e-government-service/229/
ฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย
: ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_page.asp984dfb1928c67dbc9f0014dc565.jpg
ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
: โดยศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
Comments