ฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ

ฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ

ฐานข้อมูลสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
: โดยพระราชนูปสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
logo-Bioฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช
: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
logo-MEDฐานข้อมูลทางด้านสมุนไพร
: สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
logo-ratchakitchaฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
logo-chemicalฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี 
: โดยหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
logo-aniflyฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
logo-dipฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา
logo-healthคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองค์กรเครือข่าย
logo-biodataฐานข้อมูลนักวิชาการไทย
: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
logo-TCIศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
logo-museamฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย
: โดยโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
logo-BOIฐานข้อมูลการลงทุนในประเทศไทย
: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
logo-animalฐานข้อมูลด้านการสัตว์ในประเทศไทย
: ห้องสมุดและศูนย์เอกสารการสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
logo-nurseฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย 2531-2548
: โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
logo-agricultureฐานข้อมูลการเกษตรของประเทศไทย
: ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
logo-botanyฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
: โดยศูนย์ข้อมูลพืช สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์
Comments