ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

                        ทรัพยากรสารสนเทศใหม่แนะนำ ประจำเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2560 

ทรัพยากรประเภทสื่อหนังสือ    
                  


    
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000049705&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000049693&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000049651&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri
ผู้แต่ง : ฮาตะ, โทชิมิจิ
เลขเรียก : HF 5549 ฮ6 2559
ชื่อหนังสือ : ธุรกิจระหว่างประเทศ : บริบทของประเทศไทย
ผู้แต่ง : ภวิดา ปานะนนท์
เลขเรียก :HD 62.4 ภ5 2559
ชื่อหนังสือ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : ศรัญยา วรากุลวิทย์
เลขเรียก : G 155.T5 ศ4 2558
ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีองค์การ : มุมมองต่างกระบวนทัศน์
ผู้แต่ง : ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
เลขเรียก : HD 37.T5 ท6 2558

http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000049730&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000048095&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm


http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000049327&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

ชื่อหนังสือ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล 
ผู้แต่ง : รุ่งรัศมี บุญดาว
เลขเรียก : HD 30.213 ร7 2559
ชื่อเรื่อง : คู่มือเรียนและใช้งาน Network Security Lab ฉบับใช้งานจริง
ผู้แต่ง : จักรชัย โสอินทร์
เลขเรียก : TK 5105.5 จ6 2559
ชื่อหนังสือ : หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้แต่ง : น้ำฝน อัศวเมฆิน
เลขเรียก : QA 76.758 น6 2558
ชื่อเรื่อง : การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น
ผู้แต่ง : กวี หวังนิเวศน์กุล
เลขเรียก : TH 1651 ก5 2558ทรัพยากรประเภทสื่อมัลติมีเดีย

 
 http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000044838&Marctype_id=&Mediatype_id=03&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm

 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000044841&Marctype_id=&Mediatype_id=03&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000043898&Marctype_id=&Mediatype_id=03&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 
http://192.169.105.5/lib/search/search_detail.php?Searchtype_id=&Database_id=&Bib_no=000000000045167&Marctype_id=&Mediatype_id=01&Library_system=01&Library_id=001&Marc_system=Nm
 ชื่อเรื่อง : CD Windows8.1 [Computer File] 
เลขหมู่ : CD 6523
ชื่อเรื่อง : CD : ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CS6 + CC
เลขหมู่ : CD 6524
ชื่อเรื่อง : CD ประกอบหนังสือ : AutoCAD 2013
เลขหมู่ : CD 43898
ชื่อเรื่อง : CD ประกอบหนังสือ ออกแบบงาน 3 มิติ ด้านวิศวกรรมและงานช่าง SolidWorks 2012
เลขหมู่ : CD 45167
Comments