ฐานข้อมูลต่างๆ

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อวารสาร
หน่วยงานผู้จัดทำ
จดหมายข่าวประชากรและสังคมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
จุลสารรักษ์สุขภาพฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
บทความกฎหมายศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ราชกิจจานุเบกษาสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยสยาม
วารสารการบริหารและพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health)
สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารนักบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วารสารบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารประชากรสมาคมนักประชากรไทย
วารสารประชากรและสังคม (Journal of Population and Social Studies)สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน
วารสารวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานอธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วารสารวิชาการ

______________________________________________________
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
_________________________________________________________________________
มหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารวิชาชีพบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารวิทยาการจัดการงานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วารสารโภชนาการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
วารสารเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (Thammasat Economic Journal)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Appled Economics Journal)ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสาร สกสค.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน (รายเดือน)กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน (รายไตรมาส)กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน (รายปี)กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (The Journal of Institute of Cultureand Arts)สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารสถิติ (รายไตรมาสและรายปี)สำนักงานสถิติแห่งชาติ
วารสารสมาคมนักวิจัยสมาคมนักวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วารสารสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กรมสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
วารสารหมออนามัยสมาคมหมออนามัย
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ (Kasetsart Journal : Natural Science)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : สังคมศาสตร์ (Kasetsart Journal : Social Science)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สารสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ