ฐานข้อมูล CNKI จากประเทศจีน

ฐานข้อมูล CNKI (China National Knowledge Infrastructure) 
จากประเทศจีน

http://cstm.cnki.net/stmt
   
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน

https://oversea.cnki.net/index/?fbclid=IwAR1gopFbJuSviCGRVDprSQn-Usqz4qRojJO3YKaYCgijbAwYen6-pDwI4ZI

- ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีนมีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61 ล้านบทความ


- ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีนมากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ

http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

- ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีนมากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

- ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น
Comments