คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ง 21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่  1, 2  เวลา  20  ชั่วโมง  จำนวน 0.5  หน่วยกิต   

               

                ศึกษาหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  ประเภทของข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล การคำนวณ  และการทำรายงาน การจัดเก็บ  การทำสำเนา การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล  การปรับปรุงข้อมูล  และระดับของสารสนเทศ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ อภิปรายลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการเรียนการสอน บอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ บอกประโยชน์  ความหมายและเก็บรักษาข้อมูลได้  วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำไปใช้ได้  อธิบายขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  จัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ตามต้องการ และสามารถการดูแลรักษาข้อมูล  และบอกระดับของสารสนเทศ ได้

 

ตัวชี้วัด

3.11/1  , 3.1 1/2  ,  3.1 1/3

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด