ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย

 ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย
cuir

คลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR) 
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLis – Thai Library Integrated System สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
kuฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
hsriคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของ สวรส. และองค์การเครือข่าย (Knowledge Bank : Health Systems Research Institute and Alliances)
tnrr
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR (Thai National Research Repository) โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ
ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ สกว.
ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.thailibrary.in.th/2014/07/25/thaied-research/ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
http://www.thaithesis.org/ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519-2553
คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.matichonelibrary.com/
 สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวบทความ ย้อนหลัง
https://www.kasikornresearch.com/th/Pages/index.aspxศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ฐานข้อมูลทางด้านกฏหมาย
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
http://www.2ebook.com/new/library/index/tru

E-Books TRU ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์หลากหลายกว่า 5000 รายการ สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้จากทั้งหน้าเว็บ จาก
Application
                                                                                              ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
__________________________________________________________________________________________________________

Comments