ฐานข้อมูลต่างประเทศ

ฐานข้อมูลต่างประเทศ   

http://www.ala.org/
Aardvark
- แหล่งข้อมูล Online portal สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์การจัดการความรู้ ที่น่าสนใจ
- ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จำนวนกว่า 500 ฐานข้อมูล

http://www.ala.org/
ALA: American Library Association
- ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งบางส่วนมีเนื้อหาเต็ม (Full Text) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเนื้อหาที่สนใจได้

https://www.ajouronline.com/
Ajouronline
- Asian Online Journals (AOJ) publishes scholarly and peer reviewed journals. The journals provide forum and encourages scientists, researchers, academics, engineers, and practitioners in all aspects to share their professional and academic knowledge in the fields computing, engineering, science humanities, social sciences, management, economics, medical science, and related disciplines.

https://www.aip.org/
American Institute of Physics
- ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาฟิสิกส์ ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้ได้

http://www.bmiresearch.com/
BMIresearch
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลในองค์กรต่างๆ การสนับสนุนเชิงธุรกิจกลยุทธ์ การตลาด ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจการวางแผนเชิงกลยุทธ์

https://arxiv.org/
Arxiv.org E-Print Archive
- ระบบสืบค้นเอกสารทางวิชาการ (e-print service) สาขา physics, mathematics, non-linear science, computer science

https://www.cabi.org/
CABI
- ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (Full Text)
https://www.acs.org/content/acs/en.html
Chemcenter

- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเคมี

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml
Demographic Yearbook
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลครอบคลุมสถิติทางด้านประชากรของประเทศต่างๆ ได้แก่ จำนวนประชากร ตารางชีพ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น การแต่งงาน การหย่า เป็นต้น

https://doaj.org/search?query=information#.Wq9xHR3FLDc
DOAJ
- วารสารทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆจากทั่วโลก ซึ่งให้บริการฟรี จำนวนกว่า 1,148 ชื่อ

E- Polymers
- ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทาง e-Polymersเป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

https://www.osti.gov/
Energy Citations Database (ECD)
- ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ทางด้านพลังงาน (1948-ปัจจุบัน)

https://worldwide.espacenet.com/?locale=EN_ep
European Patents
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมทุกสาขาวิชาให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

http://www.e-journals.org/
ฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อวารสารต่างประเทศจากแหล่งต่างๆ อย่างกว้างขวาง

https://scholar.google.co.th/
GoogleScholar
- ฐานข้อมูลการค้นหางานเขียนทางวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว ทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์,. หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากสานักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ 

http://www.iop.org/
Institute of physics
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารทางด้านฟิสิกส์ เป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

http://www.istl.org/
Issues in science & Technology Librarianship
- ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทางบรรณารักษศาสตร์ด้านเทคโนโลยี เป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

http://www.ipl.org/div/subject/
Ipl2
- ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ที่รวบรวมข้อมูลทุกสาขาวิชา

http://www.journallink.or.th/
Journal Link
- เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 235 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย

https://www.genome.gov/
National Human Genome Research Institute
- ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้านงานวิจัย การเมือง สุขภาพ การศึกษา จริยธรรม และอาชีพ เป็นต้น

https://www.nsf.gov/
National Science Foundation
- ฐานข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การศึกษาและเศรษฐศาสตร์ ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) และสาระสังเขป

http://www.openbase.in.th/
OPENBASE.in.th
- คลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย

https://legacy.lib.utexas.edu/maps/index.html
PCL Map Collection
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมแผนที่ประเทศต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 250,000 แผนที่

https://www.plos.org/which-journal-is-right-for-me
PLOS : Public Liraty od SCIENCE
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารของ PLOS ซึ่งจัดพิมพ์วารสารในสาขวิทยาศาสตร์

https://www.popline.org/
POPLINE
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารและแหล่งข้อมูลที่ได้คัดสรรแล้วมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ อนามัยแม่และเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางประชากร และโรคเอดส์ จำนวน 370,000 รายการ มาเพื่อประโยชน์ในการใช้ศึกษาค้นคว้าและทำวิจัย

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
PubMed
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารตัวเต็มของบทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://www.scicentral.com/
SciCentral
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยสาขาผู้ใช้สามารถค้นเอกสารได้ฟรีเฉพาะ 600 ตัวอักษรแรกของเอกสารเท่านั้น
**หมายเหตุผู้ใช้แบบ Basic Member สามารถอ่าน Fulltext ได้ในช่วง Free Trail แต่ต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตให้ผู้จัดทำก่อน

http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php
Thai Patents
- ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

https://www.asce.org/
The American Society of Civil Engineers (ASCE)
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับ Civil Engineering ที่มี fulltext มากกว่า 5400 เล่ม สามารถค้นหาเนื้อหาต่างๆ ได้จากวารสาร เป็นบทคัดย่อ (Abstract)

http://www.ipl.org/
The Internet Public Library
- เว็บไซต์ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านต่างๆ เช่น e-book e-magazine e-newspaper
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนห้องสมุดสาธารณะในอินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่รวบรวมไว้ได้แก่ ศิลปกรรมและสังคมศาสตร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การศึกษา บันเทิง สุขภาพ เป็นต้น ใช้ได้ฟรี มีลักษณะเหมือนเว็บไดเร็คทอรี่ที่แนะนำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการสืบค้น

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
The World Factbook
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การทหาร การขนส่ง และการสื่อสาร ของประเทศต่าง จำนวน 267 ประเทศ รวมถึงการให้ข้อมูลด้านแผนที่และธงชาติของแต่ละประเทศ

http://www.legislation.gov.uk/
The UK Statute Law Database
- ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศอังกฤษ

https://www.uspto.gov/
US Patents
- ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา สามารถค้นหาได้ทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

Comments