ฐานข้อมูลต่างประเทศ

ฐานข้อมูลต่างประเทศ

Aardvark
- แหล่งข้อมูล Online portal สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์การจัดการความรู้ ที่น่าสนใจ
- ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จำนวนกว่า 500 ฐานข้อมูล

ALA: American Library Association
- ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งบางส่วนมีเนื้อหาเต็ม (Full Text) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเนื้อหาที่สนใจได้

American Institute of Physics
- ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาฟิสิกส์ ต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้ได้

Arxiv.org E-Print Archive
- ระบบสืบค้นเอกสารทางวิชาการ (e-print service) สาขา physics, mathematics, non-linear science, computer science

CABI
- ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (Full Text)

Chemcenter
- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเคมี

Demographic Yearbook
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลครอบคลุมสถิติทางด้านประชากรของประเทศต่างๆ ได้แก่ จำนวนประชากร ตารางชีพ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น การแต่งงาน การหย่า เป็นต้น

DOAJ
- วารสารทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆจากทั่วโลก ซึ่งให้บริการฟรี จำนวนกว่า 1,148 ชื่อ

E- Polymers
- ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทาง e-Polymersเป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Energy Citations Database (ECD)
- ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ทางด้านพลังงาน (1948-ปัจจุบัน)

European Patents
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมทุกสาขาวิชาให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Institute of physics
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารทางด้านฟิสิกส์ เป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Issues in science & Technology Librarianship
- ฐานข้อมูลบทความวารสารภาษาต่างประเทศทางบรรณารักษศาสตร์ด้านเทคโนโลยี เป็นบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

Ipl2
- ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ที่รวบรวมข้อมูลทุกสาขาวิชา

Journal Link
- เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 235 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย

National Human Genome Research Institute
- ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้านงานวิจัย การเมือง สุขภาพ การศึกษา จริยธรรม และอาชีพ เป็นต้น

National Science Foundation
- ฐานข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การศึกษาและเศรษฐศาสตร์ ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) และสาระสังเขป

OPENBASE.in.th
- คลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย

PCL Map Collection
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมแผนที่ประเทศต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 250,000 แผนที่

PLOS : Public Liraty od SCIENCE
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารของ PLOS ซึ่งจัดพิมพ์วารสารในสาขวิทยาศาสตร์

POPLINE
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารและแหล่งข้อมูลที่ได้คัดสรรแล้วมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ อนามัยแม่และเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางประชากร และโรคเอดส์ จำนวน 370,000 รายการ มาเพื่อประโยชน์ในการใช้ศึกษาค้นคว้าและทำวิจัย

PubMed
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารตัวเต็มของบทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์

SciCentral
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าร้อยสาขาผู้ใช้สามารถค้นเอกสารได้ฟรีเฉพาะ 600 ตัวอักษรแรกของเอกสารเท่านั้น
**หมายเหตุผู้ใช้แบบ Basic Member สามารถอ่าน Fulltext ได้ในช่วง Free Trail แต่ต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตให้ผู้จัดทำก่อน

Thai Patents
- ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย

The American Society of Civil Engineers (ASCE)
- ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับ Civil Engineering ที่มี fulltext มากกว่า 5400 เล่ม สามารถค้นหาเนื้อหาต่างๆ ได้จากวารสาร เป็นบทคัดย่อ (Abstract)

The Internet Public Library
- เว็บไซต์ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านต่างๆ เช่น e-book e-magazine e-newspaper
- เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนอินเทอร์เน็ต เปรียบเสมือนห้องสมุดสาธารณะในอินเทอร์เน็ต เนื้อหาที่รวบรวมไว้ได้แก่ ศิลปกรรมและสังคมศาสตร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การศึกษา บันเทิง สุขภาพ เป็นต้น ใช้ได้ฟรี มีลักษณะเหมือนเว็บไดเร็คทอรี่ที่แนะนำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการสืบค้น

The World Factbook
- เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การทหาร การขนส่ง และการสื่อสาร ของประเทศต่าง จำนวน 267 ประเทศ รวมถึงการให้ข้อมูลด้านแผนที่และธงชาติของแต่ละประเทศ

The UK Statute Law Database
- ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศอังกฤษ

US Patents
- ฐานข้อมูลสิทธิบัตรอเมริกา สามารถค้นหาได้ทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

Comments