ห้อง Internet L-203


ห้อง E-Library (L-203) บริเวณชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

 

    

                                 

เปิดบริการ    

        เวลาทำการ วันจันทร์ - วันพฤสบดี เวลา  09.00  -  17.00 น. 

                                                    วันอาทิตย์                  เวลา  09.00  -  17.00 น.                                              

    (ปิดทำการทุก วันศุกร์ - เสาร์ / วันหยุดนขัตฤกษ์ / ช่วงสอบกลางภาค-ปลายภาค)

                  ** กรณีที่ห้องอินเทอร์เน็ตไม่ได้เปิดบริการในเวลาดังกล่าว นักศึกษาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในสำนักวิทยบริการชั้นล่างได้นะครับ เจ้าหน้าที่จะทำการไปเปิดห้องInternetให้ครับ **

 

                             


Comments